theme/images/refraka_cabezal.png
16/05/2017

REFRAKA Magazine Avril 2017

REFRAKA pwodwi yon emisyon daktyalite ki dire 60 minit. Se yon emisyon ki pase chak mwa nan 27 Radyo kominotè yo nan 9 depatman sou 10 depatman andann peyi a.

 • Lis ribrik ki anndan Magazin nan:
 • Sa w di nan sa : ki se refleksyon REFRAKA fè sou sityasyon fanm yo.
 • Mo pa w : se yon espas pou oditè oditris reyaji oubyen òganizasyon Fanm yo.
 • Batman kè : se nouvèl sou tout aktyalite ki pase nan peyi a kou aletranje pandan mwa a.
 • Detant limonad : se yon misik ki pèmèt ou kadanse epi reflechi sou li.
 • Lavi pa m : gen kat pati ladann se; Vyolans,Kisa lalwa di, Envite enpi Repotaj.
 • Pou lavi ka bèl : Ki pale sou Sante Fanm

Más icon

ANONCES

Rezo Fanm Radyo Kominotè Ayisyen (REFRAKA)
 • !!!! Fanm ak gason egalego nan kominikasyon!!!!

Istwa nou.24 fevriye 2001 yon lide jèmen, yon deba lanse, yon rèv tounen reyalite ! Se te kay Mago nan ri Bosan nan pòtoprens, nan okazyon yon seminè oganize sou pwoblematik relasyon fanm ak gason pou sòti 23 rive 25 fevriye 2001, Rezo Fanm Radyo Kominotè yo te pran nesans. Pou anpil moun se te yon rèv, pou sèten lòt se te yon deba ki te lanse sou entegrasyon fanm nan mouvman radyo kominotè yo an Ayiti, pou lòt ankò, se te petèt yon foli. Men kelkeswa jan yo te pran li, oswa jan li te parèt la, kelkeswa difikilte ki travèse li, se yon reyalite ke, pyès moun paka neglije jodi a.

Nan lane 2001 yon gwoup fanm (Animatris, operatris, jounalis, peyizàn, elèv, inivèsitè, komèsant) nan diferan radyo kominotè yo, nan divès kwen nan peyi a te tanmen yon inisyativ pou revandike plas fanm yo anndan radyo yo ak pou kreye yon espas pou fanm yo anndan sistèm enfòmasyon yo atravè radyo kominotè yo. Medam yo te entèrese pou pawòl yo pale yon lòt jan, kote yap pran an kont diferan reyalite ki egziste nan mitan fanm ak gason anndan kominote yo. Fanm yo te pran detèminasyon pou koze yo pale nan espas ki se espas pa yo ak pou revandike dwa patisipasyon yo nan menm nivo ak gason anndan radyo kominotè yo.

Nan lane 2001, rezo a te bay tèt li kòm ojektif pou : akonpaye medam yo nan ranfòse kapasite yo kòm moun ki gen konesans, e ki ka pataje ak rès manm nan kominote yo; nan nivo teknik pou yo ka pi prezan nan espas radyo yo, kote yo ka egzèse wòl, ki nan tan anvan yo, te rezève pou gason sèlman.

Pandan 10 lane egzistans li, REFRAKA, li fòme plis pase 250 fanm swa nan teknik jounalistik, prezantasyon radyofonik, teknik rechèch entènèt ak teknik pou fè pwodiksyon dijital, san li pa neglije seri tematik ki gen rapò ak koze rapò debalanse ant fanm ak gason nan sosyete a, ak nan ranfòsman òganizasyon kominotè yo. Travay sa yo pèmèt fanm yo devlope plis lidèchip swa nan nivo estim yo, oswa nan ansanm inisyativ y ap pran anndan radyo yo ak kominote an jeneral

Rezo a sòti nan 15 radyo pou l rive jounen jodi a nan 27 radyo ak plis pase 150 fanm ki nan tout branch radyo yo, swa kòm responsab pwogramasyon, swa kòm responsab relasyon sosyal ant fanm ak gason, swa kom teknisyèn, prezantatris nouvèl, animatris emisyon politik, administratris radyo, pwodiktris, direktris, eksetera….

REFRAKA vize 3 prensipal aktivite ki se: Pwodiksyon,Pledwaye ak Fomasyon. Li devlope tou relasyon ak lòt òganizasyon ki travay sou kesyon rapò fanm ak gason nan sosyete a. REFRAKA pwodui yon emisyon aktyalite ki dire 60 minit ki pote non: Yon seri teyat radyofonik ki dire 1 minit rive 3 minit ki pote non Egalego. Se yon seri espòt pou sansibilize moun k ap viv anndan kominote yo sou pwoblematik fanm ak gason, sou travay fanm ap fe. Espòt sa yo pase nan radyo kominotè yo ak kèk radyo komèsyal le sa enpòtan. REFRAKA pwodui tou yon pwogram edikatif ki pote non:< Mèt kò veye kò>. Emisyon sa a pase nan lekòl ki nan seksyon kominal yo.

Gen yon bon pa ki franchi, gen tou anpil defi ki rete. Nou kwè nou kapab, nou gen potansyalite ak volonte. Nou genyen tou detèminasyon kèk moun konsekan anndan kominote yo, konsa, nap kontinye ranfòse kapasite pou n aji pi byen, a travè zouti kominikasyon radyo kominotè yo, pou n kontinye ranfòse travay sou relasyon miwomiba ant fanm ak gason yo anndan kominote yo, pandan n ap enplike plis fanm ak gason pou gen entèraksyon anndan estrikti kominotè yo; kit nan òganizasyon baz yo, oswa nan espas radyo kominotè yo.

Nan sans sa a tou, REFRAKA ap chache vin yon rezo tou nèf k ap rapwoche pi plis ansanm estrikti sa yo, pou ansanm, fanm ak gason konsekan ki kwè nan yon veritab chanjman, kapab kòtakòt kontinye kenbe flanbo solidarite a pi wo, nan mete men ansanm pou fòme, edike, ak pèmèt plis entegrasyon nan tout aspè sosyal yo, pandan nap pase pa egalite nan koze kominikasyon an pou n ateri nan yon lòt sosyete. Yon sosyete ki chita sou jistis sosyal, yon sosyete ki respekte dwa tout moun yon fason pou n rive nan bèl rèv nou ki se yon peyi kote tout fanm, tout gason; timoun tankou granmou pran plezi pou viv nan bon kondisyon lavi.

16/05/2017

REFRAKA Magazine Avril 2017

REFRAKA pwodwi yon emisyon daktyalite ki dire 60 minit. Se yon emisyon ki pase chak mwa nan 27 Radyo kominotè yo nan 9 depatman sou 10 depatman andann peyi a.

 • Lis ribrik ki anndan Magazin nan:
 • Sa w di nan sa : ki se refleksyon REFRAKA fè sou sityasyon fanm yo.
 • Mo pa w : se yon espas pou oditè oditris reyaji oubyen òganizasyon Fanm yo.
 • Batman kè : se nouvèl sou tout aktyalite ki pase nan peyi a kou aletranje pandan mwa a.
 • Detant limonad : se yon misik ki pèmèt ou kadanse epi reflechi sou li.
 • Lavi pa m : gen kat pati ladann se; Vyolans,Kisa lalwa di, Envite enpi Repotaj.
 • Pou lavi ka bèl : Ki pale sou Sante Fanm

Más icon

ANONCES